Hello world

Ett ökat utbyte och förståelse mellan folk och länder är den mest effektiva fredsinsats vi kan göra.
h

Krönika Jan Lundin, generalsekreterare, Rese- och Turistnäringen i Sverige

Ökat resande – bra för världen

Resandet ökar trots oroligheter i vår omvärld. Det kan- ske kan verka konstigt vid en första anblick. Men det har historiskt visat sig att sådana typer av händelser endast haft en marginell effekt på utvecklingen och trenden pekar tydligt uppåt.

UNWTO, United Nations World Tourism Organization, förutspår att vi kommer att dubbla vårt resande fram till år 2030, till två miljarder gränsöverskridningar. Vad är det då som driver den här utvecklingen? Det är framför allt två stora trender. Urbaniseringen och demografin.

Sedan 2009 bor 50 procent av världens befolkning i städer, och det finns en tydlig koppling mellan urbanisering och ett ökat resande. Vi flyttar i dag i allt större utsträckning. Öppnare gränser och digiatliseringen har bland annat lett till att vi har gått ifrån ”work anywhere” till ”live anywhere”, vilket i sin tur driver på resandet att åka hem och hälsa på släkt och vänner.

När det gäller demografin är det främst en tillväxt som sker i dom nya demokratierna i öst, med en ung framväxande medelklass som utnyttjar en av sina första friheter – att resa. Tillväxten av den globala befolkningen kommer att ske i Asien och Afrika.

Även i Sverige ökar resandet, både inrikes och internationellt. Det är på grund av en kombination av att vi har haft en bra ekonomisk utveckling de senaste åren samt att vi får allt mer tid över.

Den generation som närmar sig pensionsåldern har aldrig haft det så gott ställt som nu. Vi ser ett framväxande segment av 55-plussare som både har tiden, resurserna och hälsan som krävs för att berika sig med resor och upplevelser. För resenäringen innebär detta en mycket stark målgrupp som man allt mer försöker skräddarsy produkter till.

Utifrån ett globalt perspektiv så är detta oerhört positivt. Man skulle kunna förfasa sig över det ökade resandet och dess negativa konsekvenser på vår miljö och natur, fauna samt kulturella resurser. Dock bidrar vi genom vårt resande till den globala utvecklingen och bevarandet av vår jord. FN pekar ut turismen och resandet som det viktigaste verktyget att transferera värde från de rika delarna av vår jord till de fattiga. Resandet skapar förutsättningar för sysselsättning och bevarande av den lokala faunan och kulturen. Natur, djur och kulturarv blir mer värdefullt när vi konsumerar det i form av upplevelser i stället för genom tjuvjakt eller skövling.

Kanske det största bidraget av alla är resandets förmåga att verka som fredsbevarande insats. Ett ökat utbyte och förståelse mellan folk och länder är den mest effektiva fredsinsats vi kan göra.

Vi kan tryggt resa mer och samtidigt känna att vi inte bara berikar oss själva utan även spelar en viktig och ansvarsfull roll för världssamfundet.